Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Models de documents genèrics

La Seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears posa a disposició de la ciutadania diferents models genèrics que poden utilitzar com a interessats en un procediment per adjuntar a les seves sol·licituds o per dur a terme determinats tràmits del procediment.

Aquests models són comuns per als diferents procediments administratius i es podran utilitzar  sempre que la normativa reguladora del procediment concret pel qual es vagin a utilitzar no estableixi models específics o no estiguin disponibles.

 

Els models genèrics es poden descarregar per annexar-los a una sol·licitud o per dur a terme tràmits d’expedients i presentar-los electrònicament o presencialment segons la normativa reguladora del procediment i de si es tracta de subjectes obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb l’Administració o no. A la capçalera del formulari s’haurà d’indicar:

  • El codi SIA del procediment
  • El procediment per al qual es fa el tràmit
  • La destinació i el codi DIR3.

 

Models genèrics

1. Pluralitat de persones: per indicar que una sol·licitud recull les pretensions corresponents a una pluralitat de sol·licitants.

2. Presentació de documentació separada de la sol·licitud: per aportar documentació requerida o que es consideri necessària en la tramitació del procediment o per completar les dades de la sol·licitud.

3. Modificació o millora voluntària de la sol·licitud: per respondre a un requeriment per modificar o millorar voluntàriament la sol·licitud.

4. Esmena de la sol·licitud: per respondre a un requeriment per esmenar la falta d’informació o de documents a una sol·licitud.

5. Al·legacions (general): per formular al·legacions en un procediment iniciat amb una sol·licitud.

6. Al·legacions al tràmit d’audiència: per formular al·legacions al tràmit d’audiència, que suposa la posada de manifest de la instrucció del procediment a interessats i representants.

7. Al·legacions al tràmit d’informació pública: per formular al·legacions en cas que l’òrgan competent per resoldre un procediment hagi obert el tràmit d’informació pública per examinar l’expedient d’un procediment administratiu.

8. Al·legacions (procediments d’ofici): per formular al·legacions en els procediments iniciats d’ofici per l’Administració (per exemple, procediment sancionador).

9. Desistiment o renúncia: per desistir de la sol·licitud o, quan no estigui prohibit per la regulació normativa, renunciar a drets.

10. Reconeixement de la responsabilitat (procediment sancionador): per posar de manifest la voluntat de reconèixer la responsabilitat en un procediment sancionador i/o de fer el pagament voluntari de la sanció.

11. Acceptació de la subvenció: per presentar la declaració d’acceptació de la subvenció, en cas que sigui necessari per rebre la subvenció.

12. Declaració de veracitat de dades bancàries: per comunicar el número de compte corrent a l’efecte de l’ingrés de quanties derivades de resolucions de subvencions, retribucions o similars per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a la persona interessada.

13. Instància genèrica: per presentar una sol·licitud dirigida a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre qualsevol assumpte, quan no hi hagi cap procediment específic publicat a la Seu Electrònica. També podeu fer aquest tràmit telemàticament, al qual podeu accedir a través de l'enllaç https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4213695