Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Servei de consulta de CSV CAIB

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix en l'article 27.3.c) que les còpies en suport de paper de documents electrònics han de contenir un codi generat electrònicament o un altre sistema de verificació que permetrà contrastar l’autenticitat de la còpia mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'òrgan o organisme públic emissor en la seva seu electrònica.

El Codi segur de verificació (CSV) és un terme que designa el codi únic que identifica un document electrònic a l'Administració pública espanyola. Aquest codi alfanumèric sol figurar en tots els documents electrònics emesos per mitjans telemàtics i garanteix l’autenticitat i la integritat del document.

Així mateix, el CSV és el sistema de signatura electrònica emprat en les actuacions administratives automatitzades vinculat a l'Administració pública, òrgan o entitat, que permet comprovar la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent.

Per verificar un CSV del Govern de les Illes Balears, podeu accedir al «Servei de consulta de CSV CAIB» https://csv.caib.es/.

Aquesta aplicació permet verificar la validesa i la integritat d'un document electrònic emès pel Govern de les Illes Balears. Per fer-ho, s'ha d'escriure el Codi segur de verificació que figura en els marges del document per tornar a visualitzar-lo i comprovar que les dades consignades són correctes. Una vegada emplenat i enviat el formulari, es mostrarà la informació del document per poder descarregar-lo.

Vegeu-ne un exemple en el document annex.

Documents Relacionats