Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Catàleg de simplificació documental

 

Es publica el Catàleg de simplificació documental en la Seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania els documents que les administracions públiques poden consultar mitjançant les plataformes d’intermediació de dades i que contribueixen a fer efectiu el dret de les persones interessades en un procediment a no aportar documentació elaborada per les administracions públiques, recollit a l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que “Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració. L’Administració actuant pot consultar o obtenir aquests documents tret que l’interessat s’hi oposi. No escau l’oposició quan l’aportació del document s’exigeixi en el marc de l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció.

Les administracions públiques han d’obtenir els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte".

S’ha de tenir en compte que la consulta d’un determinat servei per part de l’Administració sobre les dades de les persones interessades:

 • Es podrà fer sempre que hi hagi un procediment administratiu.
 • Només es farà la consulta de les dades i els documents exigits per la normativa reguladora del procediment.
 • Com a regla general, la consulta no es farà si la persona interessada s’oposa en la tramitació dels procediment i presenta la documentació acreditativa d’aquestes.
 • Hi ha consultes que no permeten l’oposició de la persona interessada a la consulta.
 • Hi ha consultes que exigeixen el consentiment exprés o autorització per part de la persona interessada, i s’ha d’indicar a la sol·licitud.

 

SERVEIS PROPIS DE LES ILLES BALEARS

Aquí trobareu les dades de documents de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments que no caldria aportar als procediments d’aquesta Seu Electrònica perquè es poden consultar.

Ajuntaments

 • Consulta de dades de convivència sobre els padrons municipals
 • Consulta de dades històriques sobre els padrons municipals

 

 Consells insulars

 •  Verificació i consulta de dades de família nombrosa

 

 Govern

 •  Consulta d’estar matriculat a un centre educatiu
 • Consulta de dades de discapacitat
 • Estar al corrent de pagament d’obligacions tributàries amb la CAIB per a contractació
 • Estar al corrent de pagament d’obligacions tributàries amb la CAIB per a subvencions i ajudes

 

SERVEI DE CONSULTA INTERMEDIAT (CONSULTES PER LA PLATAFORMA D’INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT). CERTIFICAT I / O CONSULTES A ALTRES ADMINISTRACIONS I ORGANISMES.

Aquí trobareu la llista de documents de l’Administració General de l’Estat i altres organismes que no caldria aportar als procediments d’aquesta Seu Electrònica perquè poden ser objecte de consulta.

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

 • Estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social
 • Situació laboral en una data concreta
 • Consulta de la vida laboral dels darrers 12 mesos
 • Consulta d’un període laboral en els darrers 5 anys
 • Consulta dels números d’afiliació a la TGSS
 • Consulta de la plantilla mitjana d’una empresa en un període
 • Consulta dels trams d’un autònom
 • Consulta de deutors tributaris

 

Agència Estatal de l’Administració Tributària

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries segons la Llei de contractes
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries per a l’autorització de transports
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries per a ajudes i subvencions
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries per a permisos de residència i treball
 • Nivell de renda intermediat
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries, genèric

 

 Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 • Consulta de la situació actual de prestacions per desocupació
 • Imports de prestació de desocupació percebuts en data actual
 • Imports de prestació de desocupació percebuts en un període de temps
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació en data actual
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació en una data concreta
 • Consulta de dades d'un contracte

 

Direcció General de Policia

 • Consulta de les dades d’identitat (DNI/ NIE)
 • Verificació de les dades d’identitat (DNI/ NIE)
 • Consulta i verificació de dades de residència d’estrangers
 • Consulta de dades de residència legal d’estrangers per dades de filiació
 • Consulta de dades de residència legal d’estrangers per documentació
 • Consulta d’identitat d’estrangers ampliada

 

Direcció General de Trànsit

 •  Consulta de les dades d’un vehicle
 • Consulta de dades de vehicles per sancions
 • Consulta de la llista de vehicles d’un conductor
 • Consulta de dades de permisos de conduir de conductors
 • Consultes de sancions d’un conductor
 • Consulta de distintiu mediambiental
 • Consulta de dades del titular d’un vehicle per part del titular d’una via
 • Consulta de dades d’un vehicle a l’IVTM
 • Consulta de dades d’un vehicle a EUCARIS

 

Institut Nacional d’Estadística (INE)

 • Verificació de dades de residència
 • Consulta de dades de residència amb data de la darrera variació del padró
 • Consulta de l’històric de municipis de residència
 • Consulta de les dades de convivència amb data actual
 • Consulta de dades de residència històric i convivència
 • Consulta de dades de residència amb data d’alta d’última variació padronal per Llei (SECOPA)
 • Consulta de dades de residència amb data actual per Llei (SECOPA)
 • Consulta de dades de residència històric i convivència per Llei (SECOPA)
 • Consulta de dades de l’històric de municipis de residència per Llei (SECOPA)

 

Ministeri d'Educació

 • Títols universitaris per documentació
 • Títols universitaris per dades de filiació
 • Títols no universitaris per documentació
 • Títols no universitaris per dades de filiació
 • Consulta de dades d’un títol universitari
 • Consulta de dades d’un títol no universitari
 • Servei de consulta de condició de becat
 • Consulta de professions reglades (RJCU)
 • Consulta d’universitats (RJCU)
 • Consulta de centres universitaris (RJCU)
 • Consulta de titulacions universitàries (RJCU)
 • Consulta del detall de titulacions universitàries (RJCU)

 

CRUE universitats espanyoles

 • Consulta de dades de matrícula universitària

 

CDS Consell Superior d'Esports

 • Consulta de beques d'esportistes d'èlite

  

Cadastre

 • Consulta de dades cadastrals
 • Certificació de titularitat cadastral
 • Consulta de béns i immobles
 • Certificació descriptiva i gràfica d’un immoble
 • Verificació i obtenció de documents cadastrals per CSV
 • Consulta del valor referencial d’un immoble
 • Certificat del valor referencial d’un immoble i certificat de motivació del càlcul del valor de referència

 

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

 • Comunicació del canvi de domicili
 • Consulta de dades de residència legal

  

Ministeri d’Hisenda (Intervenció General de l’Administració de l’Estat)

 • Consulta d’inhabilitacions per a obtenir subvencions i ajudes
 • Consulta de concessions de subvencions i ajudes de la BDNS
 • Consulta de concessions de subvencions i ajudes de minimis de la BDNS
 • Consulta de classes passives de jubilació

 

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 

 • Consulta de dades del registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic
 • Alta al Registre general d’interdiccions d’accés al joc
 • Baixa al Registre general d’interdiccions d’accés al joc
 • Modificació al Registre general d’interdiccions d’accés al joc
 • Consulta d’estat al Registre general d’interdiccions d’accés al joc
 • Descàrrega completa del registre general d’interdiccions d’Accés al joc
 • Descàrrega parcial del registre general d’interdiccions d’Accés al joc
 • Descàrrega completa des de l’última descàrrega del registre general d’interdiccions d’Accés al joc
 • Confirmació de l’última descàrrega del registre general d’interdiccions d’Accés al joc

 

Institut Nacional de la Seguretat Social

 • Registre prestacions socials públiques (RPSP) i incapacitat temporal, prestació per naixement i cura de menor (INCA)
 • Històric de prestacions públiques d'incapacitat temporal en un període
 • Consulta de les prestacions de la targeta social digital
 • Consulta dels integrants de la unitat familiar IMV o RIS de la targeta social digital

 

IMSERSO

 • Grau i nivell de dependència

 

Ministeri de Justícia

 • Consulta de dades de naixement DICIREG
 • Consulta de dades del certificat literal de naixement
 • Consulta de dades de matrimoni DICIREG
 • Consulta de dades del certificat literal de matrimoni
 • Consulta de dades de defunció DICIREG
 • Consulta de dades del certificat literal de defunció
 • Consulta de dades de defunció massiva
 • Consulta d’inexistència d’antecedents penals per dades de filiació
 • Consulta d’inexistència de delictes sexuals per dades de filiació
 • Consulta d’inexistència d’antecedents penals per documentació
 • Consulta d’inexistència de delictes sexuals per documentació
 • Sol·licitud de postil·lat de documents firmats electrònicament
 • Sol·licitud de postil·lat de documents amb CSV
 • Consulta de l’estat d’una postil·la
 • Obtenció de postil·la realitzada
 • Anul·lació d’una postil·la
 • Consulta del llistat de països pertanyents al conveni de l’Haia per postil·les de documents

 

Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions

 • Consulta d’entitats asseguradores i reasseguradores
 • Consulta de mediadors d’assegurances i corredors de reassegurances
 • Consulta de plans i fons de pensions
 • Consulta de dades de solvència requerits per participar en concursos públics

 

Consell General del Notariat

 • Consulta de subsistència de poders notarials
 • Consulta de còpia simple de poders notarials
 • Consulta de notaris i notaries
 • Consulta de subsistència d’Administradors
 • Consulta de cessions de crèdit

 

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE)

 • Certificat d’afiliació
 • Certificat individual d’abonaments
 • Certificat de dades de prestacions de pagament únic
 • Consulta d’afiliació
 • Consulta individual d’abonaments
 • Consulta de dades de prestacions de pagament únic

 

Institut Cervantes

 •  Servei de consulta de qualificacions per a proves CCSE i DELE

 

Servei executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC)

 • Titularitats financeres per intervinent
 • Titularitats financeres per producte
 • Auditoria de titularitats financeres

 

Servei electrònic de consulta i actuació telemàtica de garanties i dipòsits constituït en caixes (SECAD)

 • Consulta de garanties de la caixa general de dipòsits

 

Registradors

 • Consulta del registre públic concursal
 • Consulta de vigència de càrrec a una societat

 

Ministeri de Sanitat

 •  Consulta de formació sanitària especialitzada

 

Ministeri de l’Interior

 • Consulta de ser beneficiari de drets per ser víctima del terrorisme
 • Consulta manual de ser beneficiari de drets per ser víctima del terrorisme
 • Consulta de les dades d’una associació
 • Consulta de ser sol·licitant d’asil

 

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

 • Consulta de dades d’un vehicle adscrit a una autorització de transport
 • Consulta de les autoritzacions de transport d’un titular
 • Consulta de les dades d’una autorització de transport
 • Consulta de les dades d’una llicència internacional de transport
 • Consulta dels títols de transpor d’un titular
 • Verificació de si un vehicle és TAXI a data concreta
 • Consulta del llistat de vehicles TAXI a data concreta
 • Verificació de si un vehicle és VTC a data concreta
 • Consulta del llistat de vehicles VTC a data concreta

 

Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM)

 • Consulta d’habilitació de metges col·legiats
 • Consulta de dades públiques de metges col·legiats

 

CONSULTES A DADES DE L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) FORA DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ DE DADES

Aquí trobareu les dades que no caldria aportar als procediments d’aquesta Seu Electrònica perquè l’AEAT les pot subministrar a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut del Conveni de col·laboració en matèria de subministrament d’informació per a dades no tributàries, i els supòsits en què es pot fer la consulta que, en qualsevol cas, requereix de l’autorització o consentiment exprés de la persona interessada en el procediment, en virtut de l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Per a procediments específics

 •  Estar al corrent d’obligacions tributàries en procediment de contractació administrativa
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries, per a l’obtenció de llicències de transport
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries per a subvencions i ajudes públiques
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries, per a permisos de residència i treball per a estrangers
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries, general

 

Per a procediments establerts per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Nivell de renda general de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Nivell de renda per a beques (IRPF)
 • Nivell de renda bàsica d’emancipació (IRPF)
 • Nivell de renda per a agricultors (IRPF)
 • Nivell de renda per a prestacions socials (IRPF)
 • Informació cadastral
 • Dades de pensions públiques exemptes
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Dades identificatives, NIF, llinatges i nom, raó social i domicili fiscal
 • Dades identificatives de partícips, comuners i socis d’entitats sense personalitat jurídica
 • Domicili fiscal
 • Validació del número d’identificació fiscal
 • Entitats en règim d’atribució de rendes per a subvencions i ajudes públiques
 • Impost sobre societats (IS) per a subvencions i ajudes públiques
 • Pertinença a grup fiscal sotmès al règim de consolidació fiscal de territori comú, número de grup i composició (IS)
 • Indicació de si es tributa en règim simplificat o en règim de grup d’entitats (IVA)
 • Informació sobre el volum d’operacions a efectes de l’IVA
 • Règim general. Base imposable (IVA)
 • Indicació de si s’ha presentat la declaració de l’impost sobre el patrimoni
 • Número de perceptors mitjans de rendiment del treball personal

 

CERTIFICATS O ACREDITACIONS SUBSTITUÏDES PER LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Aquí trobareu la llista de certificats o acreditacions que se substitueixen per la presentació d'una declaració de veracitat de dades aportades i la possibilitat de presentar, si és necessari, el document acreditatiu.

 • Declaració de veracitat de dades bancàries(substitueix la certificació acreditativa de la titularitat d'un compte bancari de l'interessat). Podeu trobar el document en l'apartat "Models de documents genèrics" d'aquesta Seu Electrònica.