Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Catàleg de simplificació documental

 

Es publica el Catàleg de simplificació documental en la Seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania els documents que les administracions públiques poden consultar mitjançant les plataformes d’intermediació de dades i que contribueixen a fer efectiu el dret de les persones interessades en un procediment a no aportar documentació elaborada per les administracions públiques, recollit a l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que “Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració actuant o que hagi elaborat qualsevol altra Administració. L’Administració actuant pot consultar o obtenir aquests documents tret que l’interessat s’hi oposi. No escau l’oposició quan l’aportació del document s’exigeixi en el marc de l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció.

Les administracions públiques han d’obtenir els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l’efecte".

S’ha de tenir en compte que la consulta d’un determinat servei per part de l’Administració sobre les dades de les persones interessades:

 • Es podrà fer sempre que hi hagi un procediment administratiu.
 • Només es farà la consulta de les dades i els documents exigits per la normativa reguladora del procediment.
 • Com a regla general, la consulta no es farà si la persona interessada s’oposa en la tramitació dels procediment i presenta la documentació acreditativa d’aquestes.
 • Hi ha consultes que no permeten l’oposició de la persona interessada a la consulta.
 • Hi ha consultes que exigeixen el consentiment exprés o autorització per part de la persona interessada, i s’ha d’indicar a la sol·licitud.

 

SERVEIS PROPIS DE LES ILLES BALEARS

Aquí trobareu les dades de documents de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments que no caldria aportar als procediments d’aquesta Seu Electrònica perquè es poden consultar.

Ajuntaments

 • Consulta de dades de convivència sobre els padrons municipals
 • Consulta de dades històriques sobre els padrons municipals

 

 Consells insulars

 •  Verificació i consulta de dades de família nombrosa

 

 Govern

 •  Consulta d’estar matriculat a un centre educatiu
 • Consulta de dades de discapacitat
 • Estar al corrent de pagament d’obligacions tributàries amb la CAIB per a contractació
 • Estar al corrent de pagament d’obligacions tributàries amb la CAIB per a subvencions i ajudes

 

SERVEI DE CONSULTA INTERMEDIAT (CONSULTES PER LA PLATAFORMA D’INTERMEDIACIÓ DE SERVEIS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT). CERTIFICAT I / O CONSULTES A ALTRES ADMINISTRACIONS I ORGANISMES.

Aquí trobareu la llista de documents de l’Administració General de l’Estat i altres organismes que no caldria aportar als procediments d’aquesta Seu Electrònica perquè poden ser objecte de consulta.

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

 • Estar al corrent del pagament amb la Seguretat Social
 • Situació laboral en una data concreta
 • Consulta de la vida laboral dels darrers 12 mesos
 • Consulta d’un període laboral en els darrers 5 anys
 • Consulta dels números d’afiliació a la TGSS

 

Agència Estatal de l’Administració Tributària

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries segons la Llei de contractes
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries per a l’autorització de transports
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries per a ajudes i subvencions
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries per a permisos de residència i treball
 • Nivell de renda intermediat
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries, genèric

 

 Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 • Consulta de la situació actual de prestacions per desocupació
 • Imports de prestació de desocupació percebuts en data actual
 • Imports de prestació de desocupació percebuts en un període de temps
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació en data actual
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació en una data concreta

 

Direcció General de Policia

 • Consulta de les dades d’identitat (DNI/ NIE)
 • Verificació de les dades d’identitat (DNI/ NIE)
 • Consulta i verificació de dades de residència d’estrangers

 

Direcció General de Trànsit

 •  Consulta de les dades d’un vehicle
 • Consulta de dades de vehicles per sancions
 • Consulta de la llista de vehicles d’un conductor
 • Consulta de dades de permisos de conduir de conductors
 • Consultes de sancions d’un conductor
 • Consulta de distintiu mediambiental
 • Consulta de dades del titular d’un vehicle per part del titular d’una via

 

Institut Nacional d’Estadística (INE)

 • Verificació de dades de residència
 • Consulta de dades de residència amb data de la darrera variació del padró

 

Educació

 • Títols universitaris per documentació
 • Títols universitaris per dades de filiació
 • Títols no universitaris per documentació
 • Títols no universitaris per dades de filiació
 • Consulta de dades d’un títol universitari
 • Consulta de dades d’un títol no universitari
 • Servei de consulta de condició de becat
 • Consulta de professions reglades (RJCU)
 • Consulta d’universitats (RJCU)
 • Consulta de centres universitaris (RJCU)
 • Consulta de titulacions (RJCU)
 • Consulta del detall de titulacions (RJCU)

 

CRUE universitats espanyoles

 • Consulta de dades de matrícula universitària

 

 Cadastre

 • Consulta de dades cadastrals
 • Certificació de titularitat
 • Consulta de béns immobles
 • Certificació descriptiva i gràfica d’un immoble
 • Verificació de documents cadastrals per CSV

 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

 • Comunicació del canvi de domicili
 • Consulta de dades de residència legal

  

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (Intervenció General de l’Administració de l’Estat)

 • Consulta d’inhabilitacions per a subvencions i ajudes de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)
 • Consulta de concessions de subvencions i ajudes de la BDNS
 • Consulta de subvencions i ajudes de la BDNS
 • Consulta de concessions de subvencions i ajudes de minimis de la BDNS
 • Consulta de classes passives de jubilació

 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques  (Direcció General d’Ordenació del Joc)

 •  Alta al Registre general d’interdiccions d’accés al joc
 • Baixa al Registre general d’interdiccions d’accés al joc
 • Modificació al Registre general d’interdiccions d’accés al joc
 • Consulta d’estat al Registre general d’interdiccions d’accés al joc

 

Institut Nacional de la Seguretat Social

 • Prestacions públiques del Registre de Prestacions Socials Públiques, Incapacitat Temporal, Maternitat i Paternitat
 • Històric de prestacions públiques d’incapacitat temporal en un període

 

IMSERSO

 • Grau i nivell de dependència

 

Ministeri de Justícia

 • Certificat de naixement
 • Certificat de matrimoni
 • Certificat de defunció
 • Consulta d’inexistència d’antecedents penals per dades de filiació
 • Consulta d’inexistència de delictes sexuals per dades de filiació
 • Consulta d’inexistència d’antecedents penals per documentació
 • Consulta d’inexistència de delictes sexuals per documentació
 • Sol·licitud de postil·lat de documents firmats electrònicament
 • Sol·licitud de postil·lat de documents amb CSV
 • Consulta de l’estat d’una postil·la
 • Obtenció de postil·la realitzada
 • Anul·lació d’una postil·la
 • Consulta de països pertanyents al conveni de l’Haia per postil·les

 

Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions

 • Consulta d’entitats asseguradores i reasseguradores
 • Consulta de mediadors d’assegurances i corredors de reassegurances
 • Consulta de plans i fons de pensions
 • Consulta de dades de solvència requerits per participar en concursos públics

 

Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació (MAEC)

 • Verificació de firmes d’intèrprets jurats i personal diplomàtic acreditat a l’exterior

 

Consell General del Notariat

 • Consulta de subsistència de poders notarials
 • Consulta de còpia simple de poders notarials
 • Consulta de notaris i notaries
 • Consulta de subsistència d’Administradors
 • Consulta de cessions de crèdit

 

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE)

 • Certificat d’afiliació
 • Certificat individual d’abonaments
 • Certificat de dades de prestacions de pagament únic
 • Consulta d’afiliació
 • Consulta individual d’abonaments
 • Consulta de dades de prestacions de pagament únic

 

Institut Cervantes

 •  Servei de consulta de qualificacions per a proves CCSE i DELE

 

Servei executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC)

 • Titularitats financeres per intervinent
 • Titularitats financeres per producte
 • Auditoria de titularitats financeres

 

Servei electrònic de consulta i actuació telemàtica de garanties i dipòsits constituït en caixes (SECAD)

 • Consulta de garanties de la caixa general de dipòsits

 

Registradors

 • Consulta del registre públic concursal

 

Ministeri de Sanitat

 •  Consulta de formació sanitària especialitzada (no disponible)

 

Ministeri de l’Interior

 •  Consulta de ser beneficiari de drets per ser víctima del terrorisme
 • Consulta manual de ser beneficiari de drets per ser víctima del terrorisme

 

CONSULTES A DADES DE L’AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) FORA DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ DE DADES

Aquí trobareu les dades que no caldria aportar als procediments d’aquesta Seu Electrònica perquè l’AEAT les pot subministrar a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en virtut del Conveni de col·laboració en matèria de subministrament d’informació per a dades no tributàries, i els supòsits en què es pot fer la consulta que, en qualsevol cas, requereix de l’autorització o consentiment exprés de la persona interessada en el procediment, en virtut de l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Per a procediments específics

 •  Estar al corrent d’obligacions tributàries en procediment de contractació administrativa
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries, per a l’obtenció de llicències de transport
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries per a subvencions i ajudes públiques
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries, per a permisos de residència i treball per a estrangers
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries, general

 

Per a procediments establerts per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 • Nivell de renda general de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Nivell de renda per a beques (IRPF)
 • Nivell de renda bàsica d’emancipació (IRPF)
 • Nivell de renda per a agricultors (IRPF)
 • Nivell de renda per a prestacions socials (IRPF)
 • Informació cadastral
 • Dades de pensions públiques exemptes
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Dades identificatives, NIF, llinatges i nom, raó social i domicili fiscal
 • Dades identificatives de partícips, comuners i socis d’entitats sense personalitat jurídica
 • Domicili fiscal
 • Validació del número d’identificació fiscal

 

CERTIFICATS O ACREDITACIONS SUBSTITUÏDES PER LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Aquí trobareu la llista de certificats o acreditacions que se substitueixen per la presentació d'una declaració de veracitat de dades aportades i la possibilitat de presentar, si és necessari, el document acreditatiu.

 • Declaració de veracitat de dades bancàries(substitueix la certificació acreditativa de la titularitat d'un compte bancari de l'interessat). Podeu trobar el document en l'apartat "Models de documents genèrics" d'aquesta Seu Electrònica.