COMISSIÓ TÈCNICA DE MEMÒRIA I RECONEIXEMENT DEMOCRÀTICS

Aquesta comissió emana de la Llei 2/2018, i es regula en el títol V "Actuació i organització administrativa", de la manera següent:

Article 30
Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics


1. Dependent de la conselleria competent en matèria de Memòria Democràtica es constituirà en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixement Democràtics que tindrà les següents funcions:

a) Impulsar i coordinar les actuacions de les associacions, institucions acadèmiques i administracions o ens públics de les Illes Balears o d’altres indrets de l’Estat, en compliment d'aquesta llei i de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor de les persones que patiren persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.

b) Elaborar els informes pel procediment d’inscripció dels Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics.

c) Elaborar el Catàleg d'Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears i fer-lo públic, pel seu coneixement i difusió. Per fer efectiva aquesta funció, es coordinarà amb la Comissió Tècnica de Desapareguts i Fosses prevista a la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme.

d) Col·laborar en la confecció del Cens de Víctimes.

e) Elaborar i aprovar el Pla Autonòmic de Memòria i Reconeixement Democràtics.

f) Elaborar i aprovar els plans anuals.

g) Avaluar i fer els seguiments corresponents per a l'aplicació d'aquesta llei així com participar en el desenvolupament normatiu i en l’aprovació de les recomanacions oportunes en matèria de Memòria Democràtica.

2. Les despeses derivades de les actuacions descrites en aquesta llei seran a càrrec del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el pla anual elaborat i les disponibilitats pressupostàries. Les altres administracions, institucions públiques i entitats privades podran col·laborar-hi econòmicament a través dels convenis o acords que es puguin establir.

3. La composició de la Comissió serà la següent:

a) El conseller o la consellera competent en matèria de Memòria Democràtica, o la persona en qui delegui, que presidirà la Comissió i la representarà davant les institucions, administracions i entitats privades que desenvolupin les tasques relacionades amb aquesta llei.

b) El director general o la directora general competent en matèria de Memòria Democràtica, o la persona en qui delegui, que suplirà la presidència de la Comissió en cas d'absència, malaltia o vacant.

c) Dues persones representants de la conselleria competent en matèria de Memòria Democràtica.

d) Una persona representant de cada un dels consells insulars.

e) Una persona representant de cada illa de les associacions memorialistes i de víctimes que incloguin el desenvolupament de les activitats regulades per aquesta llei entre les seves finalitats estatutàries.

f) Dues persones proposades per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), en representació dels ajuntaments.

g) Una persona designada per la direcció general competent en matèria de Memòria Democràtica, que actuarà com a secretària de la Comissió, amb veu i sense vot, qui farà les convocatòries de les sessions, aixecarà les actes i, si escau, estendrà certificacions dels acords adoptats.

h) Dues persones nomenades per la Universitat de les Illes Balears.

i) La Comissió podrà convidar a formar-ne part, amb veu i sense vot, a persones de reconegut prestigi en els camps de la història contemporània, la filosofia o el dret amb la funció d'assessorament i assistència tècnica.