COMISSIÓ TÈCNICA DE DESAPAREGUTS I FOSSES

La Llei 10/2016, estableix, en l' article 8, la regulació de la Comissió tècnica de desapareguts i fosses, amb el contingut següent:

Article 8
Comissió tècnica de desapareguts i fosses

1. El Govern de les Illes Balears crearà una comissió tècnica de desapareguts i fosses a la conselleria competent en matèria de recuperació de la memòria històrica i democràtica, que tendrà les següents funcions:

a) Elaborar el cens de persones desaparegudes, en col·laboració amb administracions, universitats, institucions i entitats privades que li subministrin informació i estudis al respecte, i vetllar per la protecció de les dades personals incloses en aquest cens.
b) Elaborar el mapa de fosses de les Illes Balears, en col·laboració amb administracions, universitats, institucions i entitats privades
que li subministrin informació i estudis al respecte, posar-lo a disposició pública i del ministeri competent i actualitzar-lo anualment.
c) Organitzar i coordinar un pla anual de senyalització, prospecció i intervenció de les fosses, en col·laboració amb administracions,
institucions i entitats privades.
d) Elaborar informes preceptius sobre la viabilitat de l’exhumació de les fosses i presentar propostes per a la seva senyalització,
prospecció i intervenció atenent les condicions de cada fossa, l’opinió de l’ajuntament implicat i la voluntat de les famílies afectades.
e) Elaborar un protocol específic d’actuació en exhumacions de víctimes de la Guerra Civil a les Illes Balears.
f) Dirigir i dur a terme intervencions en les fosses, en col·laboració amb els consells insulars i els ajuntaments afectats.
g) Garantir la custòdia de les restes trobades, coordinar, dirigir i responsabilitzar-se de la devolució de les restes identificades a les
famílies de les persones desaparegudes i, així mateix, del destí de les restes no identificades o no reclamades per cap familiar.
h) Vetllar per la incoació d’expedients sancionadors per part dels consells insulars contra els responsables d’infraccions contra les
fosses protegides com a béns d'interès cultural o béns catalogats.

2. Les despeses derivades de les actuacions descrites en aquesta llei d’aquestes actuacions seran a càrrec del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el pla anual elaborat i les disponibilitats pressupostàries. Les altres administracions, institucions públiques i entitats privades podran col·laborar-hi econòmicament a través dels convenis o acords que es puguin establir.

3. La composició de la Comissió serà la següent:

a) Un delegat o una delegada de la conselleria, que serà la persona que coordinarà i dirigirà la Comissió i representarà la conselleria competent davant les institucions, administracions i entitats privades que desenvolupin les tasques relacionades amb aquesta llei.
b) Un o una representant per cada consell insular.
c) Cinc professionals i acadèmics o acadèmiques de reconegut prestigi en els camps de l’arqueologia, l’antropologia física, la medicina forense, la història contemporània i el dret, respectivament, a proposta de les entitats que desenvolupen les tasques relacionades amb aquesta llei.
d) Dues persones en representació de cada entitat que inclogui el desenvolupament de les activitats regulades per aquesta llei entre les seves finalitats estatutàries.
e) Dos i/o dues representants de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) atès que els ajuntaments són competents en matèria de cementeris.

4. La Comissió actuarà com a òrgan col·legiat, elaborarà el seu propi reglament i s’hi regirà quant a organització i funcionament.

5. La Comissió es regirà pels principis d’interès públic, agilitat, rigor, professionalitat, interdisciplinarietat i respecte als drets humans i als interessos de les persones afectades.