MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE LES ILLES BALEARS


NOVETAT

Accés als expedients digitals de la Col·lecció de Memòria Democràtica "Totes les Causes (1936-1939)".

Ja es pot realitzar la "Consulta del fons documental de l'Arxiu del Govern de les Illes Balears" de manera telemàtica.

Amb aquesta nova funcionalitat, el Servei d'Arxiu i Gestió Documental s'adhereix als processos de digitalització de la CAIB, augmentant progressivament l'inventari de procediments electrònics disponibles.

Aquest procediment permet realitzar entre d'altres l'accés als expedients digitals de la Col·lecció de Memòria Democràtica "Totes les Causes (1936-1939)".

Podeu obtenir més informació a l'apartat "Accés ->Consulta del fons documental de l'Arxiu del Govern de les Illes Balears".

Finalment, informem que amb aquesta implementació es dona per finalitzat el procés de transferència de la col·lecció "Totes les Causes (1936-1939)", així que en els pròxims dies anireu rebent respostes a les consultes iniciades.


portada_unitat_didactica.JPG

Unitat Didàctica

Aquesta proposta no hauria estat possible sense la col·laboració inestimable de les famílies, les cartes i escrits de les quals, dedicats als seus avantpassats, constitueixen l’eix vertebral d’aquest treball. Les víctimes de la repressió franquista són els autèntics protagonistes d’aquest llibre didàctic.
Si bé no és possible reparar el dany causat, esperam que serveixi aquest treball com a homenatge simbòlic i gratitud a tots aquells que varen patir la repressió franquista, ja fos físicament o emocionalment, convivint amb la llosa de la injustícia, trobant a faltar els seus familiars, buscant-los incansablement i obligant la societat a revisar la història.


Compilació de recursos Documentals Llocs de memòria
Compilació de recursos Documentals Llocs de memòria
Literatura Musica Còmic
Literatura Música Còmic
teatre Teatre Rutes de la memòria
Obres de teatre Exposicions i catàlegs Rutes de la Memòria

Aquesta web és el portal públic que gestiona  Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears en el qual es pot accedir a les actuacions, iniciatives, projectes, actes, publicacions, normativa, documentació i arxius que desenvolupa a través de Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme i de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, ambdues aprovades pel Parlament de les Illes Balears.

Té la finalitat de proporcionar l’accés públic a informació sobre la violència i repressió exercides durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i també la funció de preservar la memòria de les víctimes i de la repressió, les proves dels crims comesos contra elles a través dels seus testimonis i documentació. Els seus destinataris són els investigadors i investigadores, les entitats memorialistes i de drets humans, les víctimes i els seus familiars, i la societat en general.

Es dóna així compliment a les dues lleis abans citades, les quals estableixen que s'ha de facilitar, per part de l'Administració, l’accés públic a la memòria democràtica, i a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que reconeix i garanteix l’accés a la informació, i també recull les recomanacions pel que fa la veritat i l’accés públic als arxius i fons documentals oficials i no oficials, del Relator Especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició de les Nacions Unides, respecte dels drets de les víctimes del franquisme.

Per altra banda i de conformitat amb l'article 3.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, cal esmentar el dret que ostenten les persones vinculades a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista d'acord amb la determinació que es fa a l'article 4 de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, respecte a les dades personals que constin a la pàgina web de Memòria Democràtica de les Illes Balears «https://www.caib.es/sites/memoria/ca/presentacio/?campa=yes» que per raons familiars o de fet així com els seus hereus podran dirigir-se al responsable o encarregat del tractament a fi de sol·licitar l'accés a les dades personals d'aquella i, si escau, la seva rectificació o supressió.

 Siau benvingudes i benvinguts,

Per la veritat, la justícia i la reparació

L'EQUIP DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS