Torna

Memòria democràtica.

 MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE LES ILLES BALEARS


Aquesta web és el portal públic que gestiona la Direcció General de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears en el qual es pot accedir a les actuacions, iniciatives, projectes, actes, publicacions, normativa, documentació i arxius que desenvolupa a través de Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme i de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, ambdues aprovades pel Parlament de les Illes Balears.

Té la finalitat de proporcionar l’accés públic a informació sobre la violència i repressió exercides durant la Guerra Civil i la dictadura franquista i també la funció de preservar la memòria de les víctimes i de la repressió, les proves dels crims comesos contra elles a través dels seus testimonis i documentació. Els seus destinataris són els investigadors i investigadores, les entitats memorialistes i de drets humans, les víctimes i els seus familiars, i la societat en general.

Es dóna així compliment a les dues lleis abans citades, les quals estableixen que s'ha de facilitar, per part de l'Administració, l’accés públic a la memòria democràtica, i a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que reconeix i garanteix l’accés a la informació, i també recull les recomanacions pel que fa la veritat i l’accés públic als arxius i fons documentals oficials i no oficials, del Relator Especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició de les Nacions Unides, respecte dels drets de les víctimes del franquisme.

Per altra banda i de conformitat amb l'article 3.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, cal esmentar el dret que ostenten les persones vinculades a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista d'acord amb la determinació que es fa a l'article 4 de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, respecte a les dades personals que constin a la pàgina web de la direcció general de Memòria Democràtica de les Illes Balears «https://www.caib.es/sites/memoria/ca/presentacio/?campa=yes» que per raons familiars o de fet així com els seus hereus podran dirigir-se al responsable o encarregat del tractament a fi de sol·licitar l'accés a les dades personals d'aquella i, si escau, la seva rectificació o supressió.

 

Siau benvingudes i benvinguts,

Per la veritat, la justícia i la reparació

L'EQUIP DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

 

Juan Pedro Yllanes jesus.jpg marc 3.jpg

Juan Pedro Yllanes Suárez

Jesús Juan Jurado Seguí

Marc A. Herrera Oliver

Vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica

Director general de Memòria Democràtica