QUÈ FEIM?

 • Determinar i identificar les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista en les Illes Balears que van ser executades, que desaparegueren o s'exiliaren, o que van sofrir repressió, així com els seus familiars.

 • Confeccionar el cens de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

 • Elaborar un cens de persones desaparegudes per permetre'n la localització i, si escau, la identificació.

 • Elaborar mapes de les zones del territori de les Illes Balears on es localitzin o es presumeixi que es poden trobar restes de les víctimes i posar-los a disposició de totes les persones interessades.

 • Analitzar les possibilitats tècniques d’intervenció en les fosses de la Guerra Civil i de la dictadura franquista i emetre un informe tècnic que es farà públic i es presentarà als familiars i representants de les persones desaparegudes.

 • En cas d’inviabilitat d’intervenció en una fossa, emprendre les mesures necessàries per preservar-la legalment, senyalitzar la localització i identificar-la amb una placa commemorativa les persones que presumptament s’hi troben enterrades.

 • Instar als consells insulars competents a iniciar l'expedient de declaració de les fosses com a béns d’interès cultural o béns catalogats segons les circumstàncies de cada fossa.

 • Impulsar seccions de la memòria democràtica als arxius gestionats per la Conselleria de Cultura amb l’objectiu de recuperar, conservar i divulgar la memòria democràtica de la II República, la Guerra Civil, la Dictadura, la repressió franquista, la resistència i l’exili durant el període de 1931 a 1983.

 • Aprovar, amb caràcter anual, un programa per a l’adquisició, la còpia, la digitalització o subscripció de convenis sobre els documents referits a la memòria democràtica de les Illes Balears.

 • Denunciar davant Fiscalia l’existència d’indicis de la comissió de possibles crims contra la humanitat de naturalesa imprescriptible, pel caràcter massiu o sistemàtic que presenti la troballa de les restes humanes amb signes de violència en les fosses de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.

 • Crear el Catàleg d’Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics de les Illes Balears amb l’objecte d’inscriure-hi aquells espais, immobles o paratges que reuneixin les característiques establertes a l’article 10 de la Llei 2/2018.

 • Establir la identitat gràfica dels Espais i Itineraris de Memòria i Reconeixement Democràtics per a la seva senyalització i difusió oficial.

 • Promocionar mesures de reparació a les víctimes de la repressió mitjançant l’elaboració d’estudis, publicacions, jornades, homenatges, així com la construcció de monuments o altres elements, en el seu record i reconeixement.

 • Facilitar als familiars que ho sol·licitin la gestió i obtenció del certificat de reparació i reconeixement personal.

 • Impulsar el 29 d’octubre com a data per al record del naixement del moviment democràtic preautonomista a les Illes Balears, actes de reconeixement i homenatge amb l’objectiu de mantenir la seva memòria i reivindicar els valors democràtics i la lluita per la llibertat.

 • Promoure projectes d’investigació i divulgació per tal d’avançar en l’estudi i el coneixement científic de la Memòria Democràtica de les Illes Balears.

 • Inclusió de continguts i la realització d’activitats curriculars i extracurriculars sobre la memòria democràtica a l’sducació Secundària obligatòria, el batxillerat i l’ensenyament de persones adultes.

 • Incoar procediments sancionadors per les accions o omissions tipificades com a infraccions pel títol VI de la Llei 2/2018.

 • Impulsar la inscripció de defunció de les víctimes desaparegudes, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.

 • Examinar la desaparició forçada d’infants durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, impulsar els procediments legals que permeten investigar i conèixer tota la veritat sobre aquests delictes qualificats per la Comissió de Nacions Unides en el seu informe sobre persones desaparegudes com de lesa humanitat, i dotar les víctimes de cobertura jurídica, psicològica i assistencial.