Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria pública de subvencions per donar suport a les sales d'exhibició cinematogràfica de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU)

Aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions a titulars de sales d'exhibició cinematogràfica ubicades dins el territori de les Illes Balears, mitjançant el règim de concurrència competitiva, destinades a sufragar inversions en projectes d'innovació, funcionament digitalitzat i sostenible, creació i fidelització de públics i adaptació als nous hàbits de consum audiovisual, realitzades des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2023.

Les finalitats són les següents:

— Digitalització i aplicació de noves tecnologies a l'activitat de les sales d'exhibició

— Adopció de mesures de desenvolupament sostenible i impacte mediambiental positiu

— Fidelització i captació de públics

— Innovació en la programació i circulació de produccions europees i en llengües oficials d'Espanya

Les inversions han d'anar destinades a la modernització digital, la transició verda i la transformació de les sales d'exhibició cinematogràfica fomentant una gestió intel·ligent i sostenible.

Codi SIA

2894750

Persones destinatàries

4.1. Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques titulars de sales d'exhibició cinematogràfica o de complexes cinematogràfics, d'acord amb la definició que d'aquests conceptes estableixen els incisos l) i m) de l'article 4 de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema, respectivament.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució serà de sis mesos a partir de la publicació de la present convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima a l'entitat interessada a entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud de concessió de la subvenció.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques titulars de sales d'exhibició cinematogràfica o de complexos cinematogràfics, d'acord amb la definició que estableixen d'aquests conceptes els incisos l) i m) de l'article 4 de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema, respectivament.

Totes les entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució.

c) Estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i, en el moment de sol·licitar l'ajuda, tenir un establiment operatiu permanent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

d) Tenir una sala o un complex cinematogràfic ubicat a les Illes Balears.

e) Estar d'alta, si escau, en un epígraf de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) vinculat a l'exhibició audiovisual (963.1).

f) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

g) Estar inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals amb anterioritat a la publicació de la convocatòria d'ajuts.

h) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableixen els apartats 6 i 7 d'aquesta convocatòria.

i) Quan l'activitat subvencionable l'hagin de desenvolupar de manera conjunta diversos titulars de sales d'exhibició, per obtenir la condició de beneficiaris han de constituir una agrupació de titulars de sales d'exhibició que ha d'actuar a través de qui l'agrupació designi com el seu representant, amb capacitat de representació per actuar en nom i per compte de tots els titulars de sales d'exhibició, a l'efecte de presentar la sol·licitud de l'ajuda i la documentació acreditativa del compliment de les obligacions derivades de l'atorgament de la subvenció i de la seva justificació. No pot dissoldre's l'agrupació fins que hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 24 de la Llei 14/2014 i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005.

Tots els titulars de sales d'exhibició que participin en el projecte han de reunir els requisits necessaris per accedir a la condició de beneficiaris de l'ajut.

Ha de designar-se com a representant de l'agrupació qui assumeixi el compromís major d'execució de despesa. En el cas que diversos titulars de sales d'exhibició assumeixin igualment el compromís d'execució major, s'ha de designar entre aquests.

En la sol·licitud de l'ajuda s'han de fer constar l'import de l'ajuda sol·licitada i els compromisos d'execució de despesa que assumeix cada membre de l'agrupació, que té igualment la condició de beneficiari. Només poden resultar beneficiaris de les ajudes els titulars de sales d'exhibició que executin despesa i, en cada cas, l'ajuda obtinguda, sumada a altres ajudes públiques rebudes, no pot superar el 80 % de la despesa assumida i executada.

Per constituir l'agrupació s'ha d'utilitzar el model d'acord normalitzat, que és disponible a la Seu Electrònica de la CAIB.

Documentació a presentar

El formulari de sol·licitud, emplenat degudament i signat, ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Documentació administrativa:

a.1) Persona física:

Acreditació de la identitat.

Document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de presentar

la sol·licitud.

a.2) Persona jurídica:

NIF de la persona jurídica.

DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en

el moment de presentar aquesta sol·licitud.

Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

- Document acreditatiu, si s'escau, d'estar donada d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats als

sectors culturals de les arts escèniques i la música.

- Acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració

Tributària o cens autonòmic equivalent, en què consti l'activitat econòmica desenvolupada efectivament en la data de la

sol·licitud.

- Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

- Dades identificatives de cada sala d'exhibició, o de cada complex cinematogràfic dels quals s'ostenta la titularitat:

denominació, domicili, nombre de pantalles.

- Dades sobre l'ajuda sol·licitada: nombre de sales d'exhibició de les quals s'ostenta la titularitat i l'import d'ajuda sol·licitat.

En el cas que la sol·licitud la presenti una agrupació de titulars de sales d'exhibició, ha de fer-se constar per a cada titular el

nombre de sales d'exhibició de les quals ostenta la titularitat, l'import de l'ajuda sol·licitada, i els compromisos d'execució de

despesa assumits per cada membre de l'agrupació, que tindrà igualment la condició de persona beneficiària.

- Document acreditatiu de la inscripció en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques de l'Institut de

Cinematografia i de les Arts Audiovisuals amb anterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria.

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

No obstant això, no és necessari aportar aquest certificat en cas que la persona interessada manifesti en la sol·licitud el consentiment exprés perquè l'ICIB faci la consulta sobre aquestes dades tributàries.

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, no és necessari aportar aquest certificat en cas que la persona interessada no s'oposi que l'ICIB faci la consulta d'aquestes dades.

En cas d'oposar-s'hi, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

Això no obstant, en els casos de subvencions de quantia igual o inferior a 10.000 € i de subvencions a favor d'administracions públiques, així com d'organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependents, l'entitat, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats per la presentació d'una declaració responsable.

Les persones sol·licitants han d'estar al corrent de compliment d'aquestes obligacions durant tot el procediment de tramitació de les ajudes, fins que es paguin.

b) Documentació del projecte:

b.1) Memòria del projecte de l'entitat, en què cal assenyalar de manera clara les actuacions i activitats previstes. Es recomana que la

memòria respongui als criteris de valoració assenyalats en l'apartat 25, que no superi les 25 pàgines i que contengui un total de

15.000 paraules, com a màxim.

b.2) Cronograma provisional de desenvolupament del projecte.

b.3) Pressupost detallat del projecte (annex 2), amb ingressos i despeses i amb l'IVA pertinent desglossat.

D'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, quan

l'import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors, el beneficiari, quan sigui una persona física o jurídica privada, amb ànim de lucre o sense, ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del compromís, tret que, per les característiques especials, no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi fet abans de sol·licitar la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

c) Declaracions i autoritzacions:

c.1) Declaració responsable de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació,

Transformació i Resiliència (PRTR) (annex 3).

c.2) Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)

(annex 4).

c.3) Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu a cap dels objectius mediambientals

(annex 5).

c.4) Declaració responsable de no tenir la residència fiscal en països i territoris considerats paradisos fiscals.

c.5) Declaració responsable d'estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament i de comprometre's a mantenir el

compliment durant el període de temps inherent al procediment de concessió de l'ajuda.

c.6) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions de reemborsament de subvencions.

c.7) Declaració responsable de no incórrer en cap dels altres supòsits de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, i ha de romandre en

aquesta situació durant tot el procediment de tramitació de les ajudes, fins que es paguin.

c.8) Manifestació expressa que les dades que consten en el Registre Administratiu d'Empreses Cinematogràfiques no han sofert

modificació respecte de les ja existents o, en cas contrari, documentació suficient que acrediti les modificacions sobre aquests

extrems.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, s'inicia el 15 de setembre de 2022 i s'estén fins al 6 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971176041

(mhevia@icib.caib.es)

Observacions

En el cas de persones jurídiques, han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que hi ha disponible

a la Seu Electrònica de la CAIB.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conformement al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els ha de

requerir que la formalitzin en la forma que s'ha indicat.

En el cas de persones físiques (persones donades d'alta en el règim especial de treballadors autònoms), també és recomanable presentar tota la

sol·licitud a través del tràmit telemàtic del procediment disponible a la Seu Electrònica de la CAIB. Això no obstant, les persones físiques

també poden presentar la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) de manera presencial, a través de les oficines d'assistència de

matèria de registres que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques. Les sol·licituds lliurades en paper mitjançant registre s'han de presentar en fulls separats (no enquadernats i sense cap tipus

d'unió), tots impresos a una cara o bé tots impresos a dues cares

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar