Portal Transparència

                       

Com s'organitza la transparència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

El Portal de Transparència és una plataforma gestionada per la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques (per mitjà de la Direcció General de Coordinació i Transparència) mitjançant la qual es pot accedir a la informació de publicitat activa que subministren les diferents unitats responsables de cada tipus d'informació.

La Direcció General de Coordinació i Transparència, per mitjà de la Unitat de Coordinació de Transparència, segons el Decret 31/2023, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el seu sector públic instrumental és l'encarregada de la coordinació en matèria de dret d'accés a la informació pública mitjançant l'assessorament a les unitats de transparència, la proposta de criteris homogenis de resposta i l'establiment de directrius per garantir una tramitació uniforme a tota la comunitat autònoma i al seu sector públic instrumental:

  • Elabora i publica les estadístiques relatives a les sol·licituds daccés a la informació pública ia les reclamacions en matèria de dret daccés.
  • Organitza i gestiona el Registre únic de sol·licituds daccés a la informació pública presentades davant lAdministració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o davant els ens del seu sector públic instrumental.
  • Resol la no admissió a tràmit de les sol·licituds en els casos establerts a l'apartat 2 de l'article 36 del Decret 31/2023, de 22 de maig, o l'arxiu de les sol·licituds en els casos previstos a l'apartat 3 del mateix article.

Cada conselleria, a través de la seva unitat de transparència, tramita aquelles sol·licituds que versin sobre matèries de la seva competència o dels ens que tingui adscrits. Finalment, el o la titular de la conselleria competent dictarà la resolució que correspongui d'acord amb el que estableix l'article 36 de l'esmentat Decret.

Pel que fa al dret d'accés a la informació pública, i d'acord amb el que preveu la disposició addicional 4ª de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, s'ha signat un Conveni entre el Consell de Transparència i Bon Govern i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual s'atribueix al Consell la competència per a la resolució de les reclamacions previstes a l'article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El conveni té vigència inicial de dos anys, a fi que aquest gestioni, resolgui i notifiqui les reclamacions que pugui plantejar la ciutadania davant les resolucions expresses o presumptes regulades a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència i emeses pels òrgans pertanyents a les administracions de les Illes Balears (Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consells insulars, ajuntaments o entitats del sector públic dependents o vinculades a aquestes administracions).

Trobareu tota la informació a la seva pàgina web: http://www.caib.es/sites/reclamacionsinformacio/ca/inici/