Portal Transparència

Encàrrecs de gestió a altres òrgans o Entitats de dret públic

Contrates, Convenis i Subvencions > Encàrrecs> Encàrrecs de gestió a altres òrgans o entitats de dret públic


 Data d'actualització: 20/02/2024

Els encàrrecs de gestió són un procediment mitjançant el qual un òrgan administratiu pot encarregar la gestió d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent administració, inclosos altres ens públics dependents d'aquesta, per raons d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics apropiats per dur-les a terme, sempre que es tracti d'activitats o actuacions que pel seu contingut siguin alienes a la legislació de contractació pública, i sense que es transfereixi la titularitat de la competència.

L'encàrrec es formalitzarà per acord exprés dels òrgans o de les entitats que intervinguin i requereix la seva íntegra publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Estan regulades a l'article 11 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de règim jurídic del Sector Públic i a l'article 30 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


 Nota informativa  Els expedients que es varen iniciar a la legislatura anterior i que actualment estàn vigents apareixen a la conselleria a la qual han estat reassignats.

 

6.3.1