Portal Transparència

Data d’actualització: 30/03/2023

DIETES PERCEBUDES PER CÀRRECS PÚBLICS DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I DEL SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC PER ASSISTÈNCIA A REUNIONS D’ÒRGANS O ENS

En aquesta pàgina trobareu les dades sobre els càrrecs públics que reben indemnització per assistència a algun òrgan col·legiat autonòmic o d'algun ens del sector públic autonòmic.

Annex Normatiu PDF

De forma separada, oferim les dades dels càrrecs públics que perceben indemnització per assistència a algun òrgan col·legiat d'una altra administració o d'un ens no adscrit a la Comunitat Autònoma, cas en què es regeix per la seva normativa.

Si clicau a la icona, podreu veure el quadre amb les dades de 2022 en format de full de càlcul Fulla de Càlcul ods

La informació sobre les dietes percebudes durant 2021 la podeu veure en aquest quadre Fulla de Càlcul ods

Els càrrecs públics que no hi apareixen han comunicat que no reben cap dieta o indemnització.

Nota. Les dades han estat subministrades per les conselleries i ens respectius