Portal Transparència

Data d’actualització: 26/07/2022

DIETES PERCEBUDES PER CÀRRECS PÚBLICS I PERSONAL EVENTUAL EN 2021 PER ASISSTÈNCIA A ÒRGANS (A CÀRREC DEL PRESSUPOST CAIB)

En aquesta pàgina trobareu els càrrecs públics que reben indemnització per assistència a algun òrgan col·legiat autonòmic o d'ens del sector públic autonòmic (segons les dades subministrades per les conselleries i ens respectius).

Pel que fa a la resta de càrrecs públics han comunicat que no perceben cap dieta o indemnització.

Annex Normatiu PDF

Si clicau a la icona, podreu veure el quadre en format de full de càlcul Fulla de Càlcul ods

   

DIETES PERCEBUDES PER CÀRRECS PÚBLICS I PERSONAL EVENTUAL EN 2021 PER ASISSTÈNCIA A ÒRGANS ESTATALS (A CÀRREC DEL PRESSUPOST D'AQUEST ENS)

Igualment, alguns càrrecs públics perceben indemnització per assistència a algun òrgan col·legiat d'una altra administració, cas en què es regeix per la seva normativa.

Si clicau a la icona, podreu veure el quadre en format de full de càlcul Fulla de Càlcul ods