Portal Transparència

Dades estadístiques en matèria de contractació

Contractes, Convenis i Subvencions >Contractes > Dades estadístiques en matèria de contractació

Data actualització: 22/03/2024

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa en el paràgraf segon de l'article 8.1 a que s'han de publicar dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats mitjançant cadascun dels procediments que preveu la legislació de contractes del sector públic.

A continuació es recullen les dades estadístiques corresponents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental dels anys 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. Aquesta informació ha estat extreta de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, ja que des del 24 de juliol de 2017 tota l'activitat de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental es publica a la Plataforma. Al final de la pàgina trobareu els informes d'anys anteriors.

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2023

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.410 19.702.910,16 €
Derivat d'acord marc 172 78.579.163,25 €
Negociat amb publicitat 2 127.896,00 €
Negociat sense publicitat 214 53.116.598,65 €
Obert 745 404.105.864,75 €
Obert simplificat 388 25.514.905,83 €
Restringit 7 204.626,77 €
Concurs de Projectes 2 2.900,00 €
Total 2.940 581.354.865,41 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2022)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Emergència 12 820.569,97 €
Ordinària 2.868 521.163.070,31 €
Urgència 60 59.371.225,13 €
Total 2.940 581.354.865,41 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2022

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.693 21.747.608,90 €
Derivat d'acord marc 217 64.057.599,51 €
Negociat amb publicitat 3 99.091,68 €
Negociat sense publicitat 277 120.870.576,90 €
Obert 826 421.193.979,06 €
Obert simplificat 549 32.686.484,12 €
Restringit 6 528.762,26 €
Altres 3 178.293,04 €
Total 3.574 661.362.395,47 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2022)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Emergència 21 1.139.047,04 €
Ordinària 3.468 621.245.527,02 €
Urgència 85 38.977.821,41 €
Total 3.574 661.362.395,47 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2021

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.692 58.176.776,68 €
Derivat d'acord marc 145 43.899.588,17 €
Negociat amb publicitat 4 131.869,29 €
Negociat sense publicitat 263 75.089.183,54 €
Obert 875 287.321.760,54 €
Obert simplificat 467 25.847.022,85 €
Restringit 2 741.587,58 €
Total 3.448 491.207.788,65 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Emergència 51 1.527.822,29 €
Ordinària 3.286 452.247.528,12 €
Urgència 111 37.432.438,24 €
Total 3.448 491.207.788,65 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2020

Dades per conselleries        Dades per ens del sector públic        Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.565 19.573.249,94 €
Derivat d'acord marc 242 47.382.461,66 €
Negociat amb publicitat 4 61.373,77 €
Negociat sense publicitat 398 136.025.769,84 €
Obert 773 300.649.534,36 €
Obert simplificat 366 19.945.816.86 €
Restringit 6 1.435.628,55 €
Licitació amb negociació 1 447.351,39 €
Total 3.355 525.521.186,37 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2020)

 

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Emergència 333 90.245.195,42 €
Ordinària 2.962 425.008.650,88 €
Urgència 60 10.267.340,07 €
Total 3.355 525.521.186,37 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per tipus de tramitació (2020)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2019

Dades per conselleries       Dades per ens del sector públic       Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 1.747 19.668.792,90 €
Derivat d'acord marc 208 46.489.606,13 €
Negociat amb publicitat 2 19.349.710,88 €
Negociat sense publicitat 119 91.057.984,49 €
Obert 962 898.855.629,27 €
Obert simplificat 430 19.850.122,72 €
Restringit 6 453.255,55 €
Total 3.474 1.095.725.101,94 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2019)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Emergència 2 7.378,82 €
Ordinària 3.434 1.077.848.555,90 €
Urgència 38 17.869.167,22 €
Total 3.474 1.095.725.101,94 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per tipus de tramitació (2019)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2018

Dades per conselleries       Dades per ens del sector públic       Feis la vostra cerca estadística(full de càlcul LibreOffice)      

Procediment d'adjudicació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Contracte menor 2.522 25.379.938,37 €
Derivat d'acord marc 397 65.271.240,60 €
Negociat amb publicitat 7 1.442.995,89 €
Negociat sense publicitat 129 53.058.480,86 €
Obert 960 307.994.237,57 €
Obert simplificat 163 8.555.918.57 €
Restringit 10 1.362.609,51 €
Total 4.218 463.065.421,37 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per procediment d'adjudicació (2018)

Tipus de tramitació Nombre de contractes Import d'adjudicació
(amb IVA inclòs)
Emergència 4 91.534,35 €
Ordinària 4.116 430.006.942,83 €
Urgència 98 32.966.944,19 €
Total 4.218 463.065.421,37 €

 % sobre l'import total d'adjudicació (amb IVA inclòs)

Gràfica contractes per tipus de tramitació (2018)


Vegeu nota metodològica

 

DADES ESTADÍSTIQUES D'ANYS ANTERIORS

Prèviament a l'any 2018, el Govern de les Illes Balears elaborava uns informes anuals als quals podeu accedir a continuació: