Portal Transparència

Data d’actualització: 29/04/2024

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DIRECTIUS I PERSONAL EVENTUAL

El Govern de les Illes Balears, en un ferm compromís per la transparència, publica les retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual de l’actual legislatura, així com els gràfics de distribució per gènere. Igualment es publica informació històrica d’anteriors legislatures, per tal de poder comparar les dades. Vegeu apartat corresponent al final de la pàgina.

En aquesta pàgina trobareu les retribucions anuals dels membres del Govern de les Illes Balears, dels alts càrrecs, inclosos els dels òrgans unipersonals de direcció dels ens del sector públic instrumental (amb separació entre els organismes autònoms, Ib-Salut i resta d’ens) i del personal eventual.

Les persones que ocupen aquests càrrecs i llocs tenen dret també, si escau, a altres complements que es detallen.

En els enllaços següents podeu descarregar els documents amb els nomenaments i les seves retribucions brutes anuals i, quan pertoqui, les retribucions variables, la indemnització per residència i la retribució d’origen dels:

> La informació sobre les RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS DIRECTIUS I DEL PERSONAL EVENTUAL de l'actual legislatura (actualitzada a la data que hi indica), la podeu consultar en el document en full de càlcul  (LibreOffice/OpenOffice) següent:   Full de càlcul

> INDEMNITZACIÓ PEL COST DE L’ALLOTJAMENT TEMPORAL A L’ILLA DE MALLORCA.

Igualment s'han actualitzat les dades de la part variable del complement de residència dels càrrecs de l’anterior legislatura, per anys, fins al seu cessament.

Els trobareu en aquesta fulla de càlcul: Full de càlcul

I  les dades de la part variable del complement de residència dels càrrecs de la legislatura actual, corresponents a 2023 (des de la seva presa de possessió fins a 31.12.23).

Els trobareu en aquesta fulla de càlcul: Full de càlcul

Històric Retribucions Legislatura 2015 - 2019

Històric Retribucions Legislatura 2019 - 2023

Històric Retribucions Legislatura 2023 - 2027

NOTES EXPLICATIVES

Annex normatiu