Portal Transparència

Subvencions del FOGAIBA

Contractes, Convenis i Subvencions > Subvencions > Subvencions del FOGAIBA

Data actualització: 06/03/2024

El FOGAIBA (Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears) és l'ens del Govern de les Illes Balears encarregat de la gestió i pagament de les ajudes destinades a l'agricultura i la pesca. Per a més informació de les convocatòries d'ajudes agrícoles i pesqueres, podeu accedir al Portal de les Subvencions del FOGAIBA.

La següent taula mostra un quadre resum de les resolucions de concessió de subvencions del FOGAIBA dels darrers anys. Les dades fan referència a les resolucions de pagament, no als pagaments efectius.

  Ajudes de capítol IV
(transferències corrents)
Ajudes de capítol VII
(transferències de capital)
Any 2023 1.930.675,77 €
51.561.234,58 €
Any 2022  2.881.438,17 €
65.412.662,93 €
Any 2021
2.398.718,15 €
55.928.436,89 €
Any 2020 1.431.890,48 € 62.763.006,39 €
Any 2019 1.526.140,82 € 57.645.225,24 €
Any 2018 1.617.046,50 € 60.181.860,37 €
Any 2017 2.519.321,27 € 55.500.594,15 €
Any 2016 1.892.137,58 € 44.154.458,24 €
Any 2015 853.504,23 € 39.063.390,66 €
Any 2014 782.436,83 € 46.194.704,46 €
Any 2013 708.039,72 € 48.361.854,60 €
Any 2012 664.927,35 € 51.836.237,89 €

Font: FOGAIBA

 

Els següents fitxers contenen la informació dels beneficiaris de la Política Agrícola Comú (fons europeus FEAGA i FEADER) a les Illes Balears. Aquesta informació s'ha extret de la pàgina de dades obertes del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria).

2019:

2018:

2017:

2016: