Portal Transparència

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Data d’actualització: 04/04/2023

INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PELS CÀRRECS PÚBLICS AL SEU CESSAMENT

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els titulars de conselleries, direcciones generals i en general els càrrecs públics no percebran cap indemnització quan cessin en les seves funcions. Igualment, els directors d'organismes autònoms que es designen mitjançant un nomenament o acte administratiu no perceben cap indemnització al seu cessament.

Això no obstant, els càrrecs (gerents i altres òrgans unipersonals de direcció) dels ens del sector públic que signen contracte d'alta direcció, atès que se'ls ha d'aplicar la normativa laboral vigent, tenen dret a percebre indemnització, d'acord amb l'art 21.4 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, només si es donen aquests supòsits i en les quanties que s'indiquen:

  • En cas que la decisió de cessament no sigui del propi càrrec (i sempre que aquest no sigui funcionari o empleat d’una entitat del sector públic amb reserva de lloc): una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.
  • En cas de manca del preavís previst a la Llei (15 dies naturals): una indemnització de quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplert.

Podeu veure a continuació els càrrecs d’ens del sector públic als que hem fet referència que han cessat en aquesta legislatura, amb indicació de si han percebut o no indemnització al cessament i el motiu d’acord amb la Llei 7/2010 (segons les dades subministrades pels ens respectius):

Ens Càrrec Nom Data cessament Quantia percebuda al cesament (1) Motiu Base legal
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) Gerent Margarita Cardona 10/09/2021 0,00 €    
Director de radio Joan Forteza Mayol 31/05/2022 2.897,63 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010

Fundació Illes Balears d'Acció Exterior (abans CBE)

Director/Gerent Mercè Pomar i Busqueta 23/07/2021 269,66 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) Director/Gerent Manuel Porras Romero  06/08/2020 990,29 € Desistiment empresari  Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010 
Director/Gerent Antònia Gabriela Alomar Mascaró 15/02/2021 547,95 € Manca preavís  Art. 21.4 par.2 Llei 7/2010 
Adjunt/a a la gerència Vicente Torres Ferrer 06/08/2020 1.528,19 € Desistiment empresari  Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010 
Adjunt/a a la gerència Esther Callizo Gaitero 04/07/2022 1808,24 Desistiment empresari  Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010 
Consorci Velòdrom Illes Balears Director/Gerent Jaume Ordines Joan (per dissolució Consorci) Ens dissolt des  de l’1/1/2021 (ara  integrat en la Fundació per a l’Esport Balear) 0,00 €    
Fundació per a l'Esport Balear Director/Gerent Antoni Muñoz Socias 10/10/2021 0,00 €    
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) Gerent José Lladó Iglesias 24/04/2021 0,00 €    
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) Gerent Pere Fuster Nadal 28/02/2020 0,00 €    
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les IB (FOGAIBA) Director/a-Gerente Mateu Morro Marcé 01/11/2022 0,00 €
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) Director/a Mateu Alexandre Malondra Flaquer 26/01/2022 2.260,69 € Manca preavís Art. 21.4 par.2 Llei 7/2010
2.655,55 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) Director/Gerent Bartomeu Tugores Bautista 18/10/2021 5.259,72 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) Gerent Álvaro Medina Ballester 05/10/2021 0,00 €    
Ports de les Illes Balears Director/Gerent Pedro Puigdengoles Briones 12/07/2020 0,00 €    
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) Directora Cristina Ballester Parets 09/05/2022 0,00 €    
Delegada Menorca Noemí Gomila Carretero 12/03/2021 0,00 €    
      18.217,92 €  

Si clicau a la icona veureu el quadre en format de fulla de càlcul Fulla de Càlcul ods

ANNEX NORMATIU

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Article 21. Nomenament, retribucions i règim jurídic de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció

4. Els titulars de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció de l’ens no perceben cap indemnització en el moment del seu cessament, excepte la que pugui correspondre’ls d’acord amb el que establixen els paràgrafs següents d’aquest apartat.

L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes d’alta direcció únicament dóna lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats. El càlcul de la indemnització s’ha de fer tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció es percebi com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables.

No es té dret a cap indemnització quan la persona, el contracte d’alta direcció de la qual s’extingeixi per desistiment de l’empresari, tengui la condició de funcionari de carrera o sigui empleat d’una entitat integrant del sector públic amb reserva de lloc de treball.

El desistiment s’ha de comunicar per escrit, amb un termini màxim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís esmentat, l’entitat ha d’indemnitzar la persona amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplert.

Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció