Portal Transparència

Modificacions pressupostàries

Economia i Finances > Modificacions pressupostàries

Data actualització: 12/04/2024

Els  crèdits i les previsions inicials dels estats de despeses i ingressos dels Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma que aprova el Parlament de les Illes Balears poden ser objecte de  modificacions pressupostàries.

Segons el que estableix la normativa,  poden ser de distints tipus: transferències,  suplements de crèdit,  ampliacions de crèdits, generacions, rectificacions, incorporacions, incorporacions per aplicació de romanents o crèdits extraordinaris.

Totes aquestes modificacions són competència de l'Executiu, tret dels crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, que són competència del Parlament autonòmic.

Les  modificacions de crèdit consten en el Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'apartat corresponent. En relació al Compte general de 2022, podeu consultar-ho en els següents apartats:

 • Administració General CAIB

- Modificacions de crèdit

 • Servei de Salut de les Illes Balears

- Modificacions de crèdit

 • Agència Tributària de les Illes Balears

- Modificacions de crèdit

 • Podeu consultar-ho  de la mateixa forma en els Comptes aprovats d'anys anteriors:

-Compte general 2021

-Compte general 2020

-Compte general 2019

-Compte general 2018

-Compte general 2017

- Compte general 2016

Compte general 2015

- Compte general 2014

- Compte general 2013

- Compte general 2012

- Compte general 2011

- Compte general 2010

- Compte general 2009

- Compte general 2008

 • També podeu consultar les lleis de concessió de crèdits extraordinaris o de crèdits suplementaris a continuació:

-ACORD de 17/7/2020 PEL QUAL S’APROVA UN CREDIT EXTRAODINARI PER UN IMPORT DE 794.901,52€ PER SUBVENCIONAR LES DESPESES ELECTORALS DE 26/5/2019, D’ACORD AMB EL QUE PREVEU LA LLEI8/1986, DE 26 DE NOVEMBRE, ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

- Acord de Consell de Govern

- Memòria del crédit extraordinari

-LLEI 17/2019, DE 8 D’ABRIL, DE CONCESSIÓ DE CRÈDITS SUPLEMENTARIS PER ATENDRE DESPESES INAJORNABLES DERIVADES DE SENTÈNCIES JUDICIALS PENDENTS DE PAGAMENT EN L’ÀMBIT DE LA LLEI 4/2008, DE 14 DE MAIG, DE MESURES URGENTS PER A UN DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE A LES ILLES BALEARS, AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANY 2018, I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 2/2018, DE 18 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN AJUDES I ALTRES MESURES URGENTS PER REPARAR LES PÈRDUES I ELS DANYS PRODUÏTS PER LES PLUGES INTENSES I LES INUNDACIONS DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2018 A LA COMARCA DE LLEVANT DE MALLORCA1 (BOIB núm. 48, de 13 d'abril de 2019) versió consolidada

-DECRET LLEI 3/2018, DE 29 D'OCTUBRE, DE CONCESSIÓ D’UN CRÈDIT EXTRAORDINARI PER ATENDRE DESPESES INAJORNABLES DERIVADES DE LES INUNDACIONS PROVOCADES PER LES FORTES PLUGES DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2018 A LA COMARCA DE LLEVANT DE MALLORCA, AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANY 2018

- BOIB núm. 135 de dia 30 d'octubre de 2018

- DECRET LLEI 4/2018, DE 23 DE NOVEMBRE, DE CONCESSIÓ DE CRÈDITS SUPLEMENTARIS PER ATENDRE DESPESES INAJORNABLES DERIVADES DE SENTÈNCIES JUDICIALS PENDENTS DE PAGAMENT EN L’ÀMBIT DE LA LLEI 4/2008, DE 14 DE MAIG, DE MESURES URGENTS PER A UN DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE A LES ILLES BALEARS, AMB CÀRREC ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER A L’ANY 2018, I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET LLEI 2/2018, DE 18 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN AJUDES I ALTRES MESURES URGENTS (BOIB núm. 147 de 2018). Tramitació de la convalidació en el Parlament de les Illes Balears en tràmit.

- LLEI 3/2016, DE 6 D'ABRIL, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

- LLEI 1/2012, DE 15 DE MARÇ, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER A SUBVENCIONS ELECTORALS

 • Normativa
   

  - Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024

  - Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

  - Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022

  - Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les lles Balears per a l’any 2021

  Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020

  - Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2019

  Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

  - Llei 18/2016, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les illes Balears per a l'any 2017 (BOIB núm. 164, de 31 de desembre de 2016)

  - Llei 12/2015, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les illes Balears per a l'any 2016 (BOIB núm. 189, de 30 de desembre de 2015)

    - Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015). Versió consolidada.