Portal Transparència

Concessions de subvencions

Contractes, Convenis i Subvencions > Subvencions > Concessions de subvencions

Data actualització: 03/07/2024

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions, estant les diferents administracions públiques concedents obligades des del'1 de gener de el 2016 a subministrar informació a aquesta BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes. 

Els següents fitxers contenen la informació de les concessions de subvencions per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears publicats a la Base de Dades Nacional de Subvencions, agrupades per anys. L'import que apareix pot no coincidir amb la quantia efectivament pagada després de la preceptiva justificació.

Teniu present que, segons l'article 7.8 del Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i demés ajudes públiques, en el cas de concessions a favor de persones físiques, la publicitat es redueix a l'any de concessió i l'any següent. És per aquesta raó que només s'inclouen concessions a persones físiques en les dades dels anys 2023 i 2024.

Podeu trobar més informació en el Portal de Dades Obertes.

2024 (Fins al 2n Trimestre):

2023:

2022:

2021:

2020:

Nota: El 03/07/24 s'han actualitzat les dades dels anys anteriors a 2024.