Portal Transparència

Normativa sobre incompatibilitats i conflictes d'interessos dels alts càrrecs

Ètica i Bon Govern > Normativa sobre incompatibilitats i conflictes d'interessos dels alts càrrecs

Data actualització: 06/06/2024

Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm.150 de 5 de desembre de 1996). Accés a la versió consolidada.

Decret 250/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 156, de 16 de desembre de 1999), modificat pel Decret 126/2005, de 16 de desembre (BOIB núm. 192, de 24 de desembre de 2005). Accés a la versió consolidada

• Ordre del conseller de Presidència de 17 de gener de 2000, de desplegament normatiu del Decret 250/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes (BOCAIB núm. 156 de 16 de desembre de 1999)

• Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011). Vegeu arts 34 a36, art 51.1.3ª i disposició addicional primera. Accés a la versió consolidada

Codi ètic Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2016 pel qual s'aprova el Codi ètic del Govern de les Illes Balears. (BOIB Núm 062 - 17 de maig 2016)

• Llei 2/2024, d'11 d'abril, de creació del Registre de Transparència i Control i de les Activitats dels Càrrecs Públics de les Illes Balears (BOIB núm. 51, de 18 d'abril de 2024).