Portal Transparència

Transparència en ordenació del territori i urbanisme

Transparència per sectors > Transparència en ordenació del territori i urbanisme

Data d'actualització: 08/04/2024

Informació sobre els instruments d'ordenació del territori i plans urbanístics, així com informació geogràfica.

1. Relació de normes d'Ordenació Territorial de les Illes Balears

 - Relació de normes d'ordenació urbanística

2. Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears

- Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries

- Sistema d'indicadors de sostenibilitat de les DOT

3. Planejament territorial

-MALLORCA
-MENORCA
-EIVISSA
-FORMENTERA

4. Planejament urbanístic - Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB)

El MUIB consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears. Ha estat desenvolupat pel Govern de les Illes Balears per mitjà de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat i dirigit per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Paisatge i l'Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears emprant la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) i dins el marc de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl.


Visor del MUIB

5. Convenis urbanístics

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160 Ext., de 29 de desembre de 2017) deroga l’anterior  Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) que va establir per primera vegada una regulació general de l’activitat urbanística en la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Quant als convenis urbanístics, el títol III, “Gestió i execució del planejament” inclou un nou capítol sobre aquestas.
A continuació fem un extracte d’articles d’aquesta Llei que fan referència als convenis urbanístics, sense perjudici de poder consultar el text íntegre clicant en el títol de la Llei.
Per consultar el text dels convenis heu d’anar als registres de convenis de cada ajuntament que han de publicar a les respectives pàgines web.

6. Informació geogràfica. Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears IDEIB

Una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, aplicacions, pàgines web, ...) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis geogràfics (descrits a través de les seves metadades), disponibles a Internet, que compleix una sèrie de normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica. Així mateix cal establir un marc legal que asseguri que les dades produïdes per les institucions seran compartits per tota l'administració i que potenciï que els ciutadans els facin servir. (font: IGN)
Podeu descobrir tota la gran potencialitat d'aquesta infraestructura que ens permetrà combinar cartografies de diferents fonts (mapes topogràfics, ortofotografia aèria, cadastre, recursos hídrics, infraestructures, establiments turístics, etc.) d'una manera pràctica i senzilla.


Si voleu conèixer més coses sobre la IDEIB feu clic aquí.

- MAPES-cartografia

- SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)

- Operacions geoestadístiques de les Illes Balears

- Catàleg de la IDEIB