Portal Transparència

Mapa de les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Administració > Mapa de les institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Parlament de les Illes Balears

Format per 59 diputats elegits pels ciutadans de les Illes Balears, representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts i controla l’acció de govern.

Vegeu pàgina institucional
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

És l’òrgan de control dependent del Parlament al qual correspon la fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears.

Vegeu pàgina institucional
Presidenta de la Comunitat Autònoma

Elegida entre els membres del Parlament, nomena i separa els membres que han de formar el Govern, en dirigeix i coordina l’acció, i exerceix la més alta representació de la Comunitat Autònoma i també l’ordinària de l’Estat a les Illes Balears.

Vegeu pàgina institucional
Govern de les Illes Balears

És l’òrgan col·legiat, format pel president, pels vicepresidents, si escau, i pels consellers, que exerceix funcions executives i administratives i dirigeix la política general. Els vicepresidents, si n’hi ha, i els consellers, els nomena i separa el president.

Vegeu pàgina institucional
Administració

Dirigida pel Govern, s’organitza en conselleries, a les quals correspon el desenvolupament d’un o de diversos sectors d’activitat administrativa funcionalment homogenis. Cada conselleria pot tenir adscrits un o diferents ens que en depenen o s’hi troben vinculats, que constitueixen el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma.

Vegeu pàgina institucional
Consell Consultiu de les Illes Balears

Òrgan superior de consulta sobre qüestions jurídiques de la Comunitat Autònoma.

Vegeu pàgina institucional
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

Vegeu pàgina institucional
Consells insulars

Són les institucions de govern de cada una de les illes i exerceixen el govern, l’administració i la representació de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Són institucions de la Comunitat Autònoma i, al mateix temps, administracions locals.

Els ciutadans de cada illa elegeixen els diputats dels consells insulars, els quals, al seu torn, n’elegeixen el president entre els seus membres.

Vegeu pàgina institucional
Municipis i altres entitats locals

El municipi és l’entitat local bàsica de l’organització territorial de les Illes Balears i l’instrument fonamental per a la participació de la comunitat local en els afers públics.

També tenen la condició d’ens locals les mancomunitats de municipis, les entitats locals menors, les àrees metropolitanes i els consorcis locals constituïts per ens locals entre si o amb altres administracions públiques que tenguin per objecte la prestació de serveis i d’obres que siguin competència dels ens locals.

Vegeu pàgines institucionals:

Ajuntaments Mallorca Ajuntaments Menorca Ajuntaments d'Eivissa i Formentera Mancomunitats