Portal Transparència

Canals de denúncies

Ètica i Bon Govern > Canals de denúncies

Data d'actualització: 26/04/2024

Canal de denúncies tributàries

Denúncies en matèria de consum

Denúncies referents a medicaments i altres productes sanitaris

Denúncies sobre salut ambiental

Denúncies davant l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència per a la investigació de situacions d'amenaça i/o vulneració dels drets dels menors

Denúncies en matèria de fons europeus : en relació a sospites de frau o corrupció que es puguin detectar en relació amb els projectes cofinançats en el marc dels Programes Operatius FEDER i FSE 2014-2020 de les Illes Balears, i en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, i els que corresponguin als fons de cohesió del Marc Financer Pluriennal 2021-2027 de la Unió europea.

Bústia de denúncies del Servei Nacional de de Coordinació Antifrau (INFOFRAUDE): És el canal de denúncies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) mitjançant el qual qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a aquests fons procedents de la Unió Europea pot posar aquests fets en el seu coneixement.

CANALS INTERNS

>> BÚSTIA DENÚNCIES INTERNA EN RELACIÓ AL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA (PRTR)

Hi ha també una Bústia de denúncies interna de l’Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, només accesible des de la intranet (en relació amb un projecte, actuació, procediment del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que els informants, de forma raonada i veraç, considerin que constitueixen algun tipus d’irregularitat sospitosa de frau o corrupció en la gestió dels fons, segons les definicions d’aquests termes que es contenen al Pla de Mesures Antifrau i en les normes corresponents).

>> SISTEMA INTERN DE DENÚNCIES DE LA LLEI 2/2023

El Sistema intern de informació de la Comunitat autònoma de les Illes Balears (Llei 2/2023) per informar de les accions o omissions produïdes en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms que puguin ser constitutives d'una infracció penal o administrativa greu o molt greu, o en el seu cas, d'infraccions al Dret de la Unió Europea.

La protecció que dispensa la Llei 2/2023 s'aplica a qualsevol persona física que hagi obtingut informació en un context laboral o professional. Queda comprès en aquest cas el personal que treballa en l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms, independentment de que la seva relació sigui laboral, professional o de servei, tant si la vinculació és permanent com temporal, remunerada o no, que la vinculació laboral existeixi o hagi existit, així com les persones que per contacte amb aquestes per raó de la seva activitat laboral puguin tenir coneixement de la conducta o del fet objecte de informació.

Poden accedir a més informació i a les formes de presentar-les aquí.


QUEIXES I SUGGERIMENTS

Podeu també fer-nos arribar les vostres queixes i suggeriments sobre els serveis que es presten per l'Administració de la Comunitat Autònoma per QSSI, queixes i suggeriments.

Els suggeriments es poden fer de forma anònima encara que, per obtenir resposta, caldrà que constin les seves dades.