Portal Transparència

Què és la Publicitat Activa?      

La publicitat activa és l’obligació de les administracions (i altres subjectes obligats) de publicar de manera periòdica, actualitzada, veraç, comprensible i gratuïta la informació establerta en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (com a llei bàsica) i en la resta de normativa autonòmica que li sigui aplicable (vegeu aqui) i, en general, la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública.

 

Perquè tota aquesta informació sigui canalitzada a la ciutadania d’una manera clara, estructurada i fàcilment localitzable, és necessari crear un portal de transparència, tal com preveu la Llei 19/2013, al qual són aplicables els mateixos límits aplicables al dret d’accés a la ciutadania, especialment el derivat de la protecció de dades de caràcter personal.