Portal Transparència

Què pots trobar al Portal de Transparència?

 • Per mitjà del Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears es compleix l’obligació de publicitat activa, és a dir, la publicació d’informació rellevant per garantir la transparència de l’activitat dels òrgans públics relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública.

 

Aquest Portal s’ha dissenyat amb un objectiu clar: garantir als ciutadans i ciutadanes l’accés a tota la informació rellevant generada a l’Administració d’una manera clara i intuïtiva.

 La informació publicada respon a les exigències de publicitat activa següents:

 • Les previstes en els articles 6 a 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern
 • Les establertes en la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears
 • Les que preveu el Codi ètic del Govern de les Illes Balears (aprovat per acord del Consell de Govern de dia 13 de maig de 2016), que obliga a publicar informació sobre alts càrrecs i personal eventual (currículum; agenda institucional dels càrrecs públics; declaracions de patrimoni i d’interessos i activitats dels càrrecs públics obligats; despeses ordinàries en concepte de transport, aparcament i manutenció, i despeses de viatge amb indicació de la quantia i el motiu de la despesa, així com els obsequis de cortesia i les atencions protocol·làries que rebin).
 • Les que incloguin els qüestionaris que avaluen el nostre grau de transparència. Des de 2010 el GOIB ha assumit l’índex establert per l’organització Transparència Internacional Espanya, conegut com INCAU, alguns dels indicadors del qual, que cada dos anys inclou, superen els que la Llei 19/2013 demana. Aquesta és una manera de superar els llindars de transparència contínuament.
 • Altres que es considerin rellevants per a la rendició de comptes a la ciutadania, o que aquesta demani amb més freqüència mitjançant el dret d’accés.

 

I si no trobau la informació que cercau, la podreu sol·licitar exercint el dret d’accés a la informació pública.

 

 • Els continguts s’han distribuït en set blocs d’informació que trobareu en la part superior, en un menú horitzontal, desplegable, de manera que podreu accedir fàcilment a diversos nivells d’informació. Els set blocs són:
  • L’Administració
  • El Govern
  • Ètica i bon govern
  • Informació jurídica
  • Economia i finances
  • Contractes, convenis, encàrrecs de gestió i subvencions
  • Transparència per sectors

Al mapa web  que trobareu a la part inferior de la pàgina podreu veure l’estructura i la localització de les diverses informacions publicades en cada bloc.

També hi haurà un apartat d’informació destacada i novetats.

A la mateixa pàgina inicial, hem facilitat un accés ràpid a:

 • A la pàgina de dret d'accés a la informació pública.
 • Al Portal del Govern Obert.
 • En un segon nivell, hi ha els accessos a qüestions que afecten de manera directa la ciutadania i que li faciliten la relació amb l’Administració: atenció a la ciutadania, seu electrònica i queixes i suggeriments.
 • En tercer lloc, hi ha enllaços a qüestions molt importants i que tenen també relació amb la transparència  perfils de xarxes socials del Govern, estadístiques de l'IBESTAT y al BOIB.
 • Enllaç a un formulari de contacte: Pregunta al Servei de Transparència i una pàgina explicativa sobre altres formes de sol·licitar informació en les que no procedeix fer us del dret d'accés a la informació pública.