Portal Transparència

Quins són els teus drets?

 • Accedir a la informació pública de què disposi l’Administració. Per a això, el Govern de les Illes Balears posa a disposició dels ciutadans aquest Portal de Transparència, per complir amb les seves obligacions de publicitat activa, i publicar-hi, de manera periòdica i actualitzada, una informació veraç que serveixi per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública.

 • Sol·licitar la informació pública que no trobeu al Portal de Transparència, sense haver de motivar-ho ni al·legar un interès legítim, mitjançant l’exercici del dret d’accés a la informació pública, pel qual qualsevol ciutadà pot accedir a la informació que li interessi, mitjançant sol·licitud prèvia, sense més limitacions que les derivades del que estableix la legislació bàsica estatal. En l’exercici d’aquest dret, la persona sol·licitant d’informació pública disposa dels drets següents:
  • Rebre l’assessorament adequat i en termes comprensibles per a l’exercici del dret d’accés. Per això, es pot adreçar a la Unitat de Coordinació de Transparència de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat o a cadascuna de les unitats de transparència existents en les diverses conselleries. Aquí trobareu la informació per contactar-hi.
  • Rebre la informació sol·licitada dins els terminis màxims establerts i en la forma o el format elegits.
  • Conèixer els motius pels quals no se li facilita la informació sol·licitada, totalment o parcialment, i també, si escau, pels quals s’atorga l’accés en una modalitat o format diferent del que ha triat.
  • Obtenir la informació sol·licitada de manera gratuïta, sens perjudici de l'abonament, si escau, de les taxes que corresponguin per l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original.

Igualment, les persones que pretenguin exercir el seu dret d’accés a la informació pública estan subjectes a les obligacions següents:

  • Dur a terme l'accés a la informació de manera que l'eficàcia del funcionament dels serveis públics no es vegi afectada i concretar de la manera més precisa possible la petició.
  • Exercir el dret d'accés d'acord amb els principis de bona fe i interdicció de l'abús de dret.
  • Complir les condicions i els requisits materials per a l’accés que s’hagin assenyalat en la resolució corresponent, quan l’accés s’hagi de fer en una modalitat determinada o presencialment en un arxiu concret o dependència públic.
  • Respectar les obligacions establertes en la normativa bàsica per a la reutilització de la informació obtinguda.
  • Abonar les taxes establertes per a l’obtenció de còpies i la transposició de la informació a un format diferent de l’original.